32 718 5730 kadra_knurow@wp.pl
Zaloguj Zarejestruj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

STATUT

 Związku Zawodowego „KADRA

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów- Szczygłowice”

Ruch Knurów

 Rozdział I

  Postanowienia ogólne  

§1

 

 1. Związek Zawodowy „KADRA” Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie, zwany dalej Związkiem, jest samorządną, demokratyczną, niezależną organizacją pracowniczą nie podlegającą nadzorowi lub kontroli administracji państwowej, gospodarczej oraz organizacji politycznych, społecznych i wyznaniowych.

 2. Związek broni praw i interesów pracowników w nim zrzeszonych oraz tworzy przesłanki dla doskonalenia ich warunków pracy.

§2

 

Związek realizuje swoje cele statutowe zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP, ustawy o związkach zawodowych oraz ratyfikowanymi przez RP konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

§3

 

 1. Członkiem Związku, może zostać każdy pracownik zatrudniony w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. wraz z jej wszystkimi strukturami oraz posiadający wykształcenie średnie lub wyższe.

 2. Traci członkostwo Związku pracownik, który przeszedł na emeryturę, rentę inwalidzką, urlop wychowawczy i nie płaci składek członkowskich.

 3. Nie traci członkostwa Związku były pracownik, który czasowo pozostaje bez pracy (na okres jej poszukiwania), jednak nie dłużej, niż trzy miesiące.

 4. Przeniesienie członkostwa z jednego do drugiego Związku lub zmiana miejsca pracy, nie powoduje utraty stażu związkowego, jeśli dokonane ono zostanie w ciągu trzech miesięcy.

 5. Do stażu związkowego zalicza się okres służby wojskowej, jeśli przed powołaniem do niej pracownik należał do związku zawodowego i nie później niż w ciągu trzydziestu dni po jej zakończeniu ponownie do związku wstąpił.

 6. Do stażu związkowego zaliczają się również okresy przynależności do związków zawodowych, do których należał pracownik przed wstąpieniem do obecnego Związku.

 §4

 

 1. Związek współdziała na zasadzie partnerstwa z innymi związkami zawodowymi działającymi, na terenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej

 2. W zakresie podanym w ust. 1. Związek może w porozumieniu z innymi związkami zawodowymi podejmować wspólne działania w celu obrony interesów zawodowych oraz praw pracowniczych.

 3. Związek uprawniony jest zgłosić akces do ogólnokrajowej organizacji Związków Zawodowych.

 4. Związek ma prawo nawiązywać kontakty i współdziałanie z zagranicznymi organizacjami Związkowymi.

§5

 

Związek posiada osobowość prawną z wynikającymi stąd uprawnieniami, w granicach zakreślonych obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Związek działa przez organa wskazane w niniejszym Statucie.

 2. Siedzibą Związku jest KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów, w miejscowości Knurów, a terenem jego działania jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. wraz z wszystkimi jej strukturami.

Rozdział II

  Cel i zadania Związku 

§6


Celem Związku jest obrona praw i interesów zrzeszonych w nim pracowników, a zwłaszcza :

 

 1. Obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywania pracy zawodowej, wynagrodzenia za pracę, warunków socjalno - bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 2. Umacnianie praworządności, sprawiedliwości społecznej, koleżeńskiej w stosunkach międzyludzkich.

 3. Kształtowanie etyki zawodowej oraz sumiennego stosunku do pracy.

 4. Inicjowanie działań na rzecz tworzenia warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników.

 5. Współuczestnictwo w realizacji zadań społeczno - gospodarczych zakładu pracy.

 6. Kształtowanie postaw działania dla dobra RP.

 7. Reprezentowanie interesów zawodowych członków wobec kierownictwa zakładu pracy oraz organów administracji państwowej i organizacji społecznych, związkowych i samorządowych.

§7Dla osiągnięcia celów nakreślonych w § 6 Związek zamierza:

 

 1. Współdziałanie w ustaleniach i realizacji polityki gospodarczej, socjalnej i kulturalnej zakładu pracy.

 2. Kierowanie Inspekcją Pracy, Wyższym Urzędem Górniczym, Okręgowymi Urzędami powołaną przez siebie Społeczną Inspekcją Pracy oraz współdziałanie Państwową Górniczymi.

 3. Udział w tworzeniu zasad, przepisów mających znaczenie dla pracy i bytu pracowników oraz ich rodzin.

 4. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem ustawodawstwa pracy i przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego.

 5. Udzielanie członkom Związku pomocy prawnej w sprawach wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych.

Przedkładanie organom pracodawcy i przepisami prawa pracy opinii i uzgodnień.

§8

 

 1. Związek skorzysta z wszelkich uprawnień, by spory pracownicze rozwiązywać drogą negocjacji i porozumień.

 2. Na zasadach określonych przepisami ustawy o rozwiązaniu sporów zbiorowych w razie zaistnienia sporu zbiorowego Związkowi przysługuje prawo do organizowania strajku lub innych form protestu.

§9Związek, uprawniony jest do podjęcia obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego, w przypadku zwrócenia się przez niego o taką pomoc.Rozdział III

 Członkowie Związku , ich prawa i obowiązki 

§10

 

 1. Przynależność do Związku liczy się od chwili złożenia pisemnej deklaracji o przystąpieniu do związku i opłaceniu pierwszej składki.

§11Członkostwo związku ustaje wskutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia,

 2. niepłacenia składek przez okres dłuższy niż trzy miesiące, bez uzasadnionych okoliczności.

 3. wykluczenie ze Związku,

§12Członek Związku ma prawo :

 1. uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku

 2. wybierać członków organów Związku i być do nich wybieranym,

 3. korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w zakresie praw i obowiązków pracowniczych,

 4. oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka i organu Związku, wnosić o zmianę organów lub odwołanie członków tych organów z pełnionych funkcji,

 5. korzystać z bieżących informacji o wszelkich decyzjach i działaniach Związku,

 6. występować z wnioskami i postulatami do organów Związku,

 7. brać udział w strajku i innych formach protestu organizowanych przez Związek.

§13Członek Związku zobowiązany jest :

 1. brać czynny udział w pracach Związku,

 2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał

 3. przestrzegać zasady koleżeńskości i wzajemnej pomocy w życiu związkowym oraz pracy zawodowej,

 4. działać w interesie Związku.

§14Za aktywną działalność społeczną i zawodową członek Związku może być wyróżniony odznaczeniami związkowymi.

§15

 

 1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub zasad współżycia w stopniu uwłaczającym godności członka Związku, można po wnikliwej analizie i wysłuchaniu zainteresowanego stosować następujące kary:

 • upomnienia,

 • nagany,

 • wykluczenie ze Związku.

 

 1. Kara upomnienia lub nagany ulega zatarciu po upływie jednego roku od daty jej nałożenia.

§16

 

 1. Uchwałę o ukaraniu, podejmuje Zarząd Związku.

 2. Od uchwały w sprawie ukarania, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania .

Delegatów w terminie do 14 - tu dni od daty doręczenia odpisu uchwały.Rozdział IV

 Organa Związku 

§17

 

 1. Organami zakładowej organizacji związkowej są:

 2. Zebranie Delegatów

 3. Zarząd Związku

 4. Prezydium Zarządu Związku

 5. Komisja Rewizyjna

 6. Kadencja organów Związku trwa 4 lata.

 7. Funkcji w organach związku wymienionych w § 17 ust.l ppk. a, b, c, d, nie można łączyć z członkostwem w innym związku zawodowym.

§18

 

 1. Organy Związku obowiązane są strzec jego samorządności oraz dobrowolności członkostwa.

 2. W działalności swej organy Związku kierują się zasadami demokratyzmu, kolegialności i jawności. 

 3. Wszystkie organa Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności, a w szczególności do informowania ich o realizacji własnych uchwał, zgłoszonych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeń w interesie załogi.

§20Wszystkie władze Związku pochodzą z wyboru, który odbywa się na zasadach przyjętych w ustawie o związkach zawodowych i ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Związku.

§21

 

 1. Członkowie organów Związku mogą być zawieszeni lub odwołani z pełnionych funkcji gdy:

 2. zawieszenie lub odwołanie członka organu Związku dokonuje organ, który go powołał,

 3. decyzja o zawieszeniu lub odwołaniu podjęta jest po wysłuchaniu zainteresowanego.

 Jeżeli osoba zainteresowana nie reaguje na wezwania lub unika jakiegokolwiek kontaktu z Zarządem, wówczas obowiązek wysłuchania zainteresowanego wygasa.

 1. Wnioski o zawieszenie lub odwołanie składają:

 2. Komisja Rewizyjna - w odniesieniu do Przewodniczącego oraz członka Zarządu Związku,

 3. członkowie Związku na Zebraniu Delegatów - w odniesieniu do członków Komisji Rewizyjnej.

§22

 

 1. Mandat członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji w następujących

przypadkach:

 • ustanie członkostwa w Związku

 • rezygnacja z mandatu

 • odwołanie w trybie przewidzianym w § 21 pkt. 1 i 2 Statutu

 • nie pełniania powierzonej funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy ( nie dotyczy delegatów )

 1. W razie zmniejszenia się liczby członków, któregokolwiek organu Związku do stanu poniżej 1/2 składu osobowego - przeprowadza się wybory uzupełniające do 2/3 pierwotnego składu danego organu Związku, na Zebraniu Delegatów.

Rozdział V

 Zebranie Delegatów 

§23

 

 1. Najwyższym organem Związku jest Zebranie Delegatów .

 2. Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Związku w czwartym kwartale każdego roku – jako zebranie informacyjno - sprawozdawcze lub sprawozdawczo - wyborcze.

 3. W Zebraniu Delegatów na prawach delegatów uczestniczą członkowie związku pełniący z wyboru funkcje w Radzie Krajowej, Prezydium Krajowej Krajowej i Prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej. W Zebraniu Delegatów bierne i czynne prawo wyborcze posiadają członkowie ustępującego Prezydium Zarządu Związku i ustępujący Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w ramach limitów okręgów wyborczych, które reprezentują.

§24

 

 1. Zebranie Delegatów:

 

 1. ustala kierunek i program działania Związku,

 2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 3. uchwala Statut Związku i zmiany jego treści,

 4. ustala składy liczbowe organów Związku,

 5. wybiera, zawiesza i odwołuje w tajnych głosowaniach : Przewodniczącego Związku, członków Zarządu Związku i członków Komisji Rewizyjnej

 6. rozpatruje wnioski i postulaty,

 7. rozpatruje odwołania członków Związku od dotyczących ich, uchwał Zarządu,

 8. decyduje o rozwiązaniu Związku.

 

 1. Czynności związane z rozwiązaniem Związku, dokonuje Komisja likwidacyjna, powołana przez Zebranie Delegatów. Ze swych prac, Komisja sporządza sprawozdanie, w celu przedłożenia go w sądzie.

 2. Zebranie Delegatów określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej Związku.

 3. Uchwały Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.

 4. Uchwały Zebrania Delegatów w sprawach określonych w § 24 ust. 1 pkt. c, d, e, g, h, zapaść mogą wyłącznie w obecności, co najmniej 60 % + 1 uprawnionych do głosowania

 5. W przypadku braku ąuorum, o którym mowa w punkcie 5, Zebranie Delegatów wyznaczy nowy termin zebrania, na którym ąuorum nie jest wymagane. Uchwały są ważne przy poparciu 2/3 obecnych na zebraniu.

 6. Przez drugi termin rozumie się ten sam dzień zebrania po stwierdzeniu nieprawomocności zebrania i ogłoszeniu kolejnego terminu po upływie piętnastu minut.

Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub pisemnego wniosku, co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów, Prezydium Zarządu Związku zobowiązane jest do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów nie później niż przed upływem 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub złożenia wniosku.Rozdział VI

§25

 

 1. Działalnością Związku kieruje jego Zarząd, który w szczególności:

 

 1. realizuje uchwały Zebrania Delegatów,

 2. współdziała z kierownictwem zakładu pracy we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku,

 3. ustala strukturę organizacyjną Związku,

 4. zwołuje Zwyczajne Zebranie Delegatów i ustala zasady wyboru delegatów. Termin zebrania oraz porządek obrad podaje do wiadomości członkom Związku nie później niż na 2 tygodnie przed datą zebrania,

 5. zatwierdza plan pracy Zarządu i jego Prezydium,

 6. stosownie do potrzeb powołuje sekcje, komisje oraz zespoły problemowe,

 7. ogłasza strajk oraz inne formy protestu zbiorowego,

 8. ustala wytyczne do bieżącej działalności Związku,

 9. podejmuje decyzje o utworzeniu i wysokości funduszu strajkowego oraz zasady jego wykorzystania,

 10. zatwierdza regulamin działalności finansowej i propozycje budżetowe na dany rok działalności,

 

 1. Zarząd Związku:

 1. obraduje w składzie wybranym przez Zebranie Delegatów,

 2. zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,

 3. określa zadania dla członków Prezydium Zarządu Związku

 4. ocenia okresowo pracę Prezydium Zarządu Związku

 5. na wniosek przewodniczącego wybiera i odwołuje członków Prezydium Zarządu Związku

 6. ponosi odpowiedzialność za pracę Związku zgodną z przepisami Ustawy o Związkach Zawodowych.

Rozdział VII

 Prezydium Zarządu Związku 

§26

 

 1. Do kompetencji Prezydium Zarządu Związku należy :

 

 1. realizacja bieżących zadań Zarządu i reprezentowanie go na zewnątrz,

 2. dokonywanie czynności płacowych,

 3. współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy,

 4. pełnienie funkcji wykonawczych i inicjujących wobec Zarządu

 1. Pracami Prezydium kieruje przewodniczący Związku.

 2. Prezydium opracowuje plan pracy, propozycje budżetowe oraz zarządza majątkiem Związku.

Rozdział VIII

 Komisja Rewizyjna 

§27

 

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :

 2. kontrolowanie zgodności działań Zarządu z Ustawą o Związkach Zawodowych i Statutem,

 3. kontrolowanie realizacji uchwał organów Związku,

 4. kontrolowanie działalności finansowej i gospodarowania majątkiem Związku oraz prawidłowości i celowości wykorzystania funduszy Związku

 5. opiniowanie preliminarza budżetowego oraz jego zmian,

 6. informowanie organów Związku o każdym stwierdzeniu nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem Związku, a w szczególności naruszeniu przepisów prawa lub Statutu,

 7. składanie wniosków o zawieszenie lub odwołanie przewodniczącego oraz członków Zarządu Związku.

 8. Komisja Rewizyjna :

 

 1. przedkłada Zebraniu Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności,

 2. b) wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 3. c) członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu. 

 4. Fundusz Związku tworzy się:

 5. a) ze składek członkowskich,

 6. b) z dotacji, darowizn i zapisów,

 7. c) z dochodów z działalności gospodarczej.

 8. Wysokość składki członkowskiej ustala zebranie Delegatów.

 9. Składki członkowskie przechodzą na własność Związku.

 10. Fundusze Związku przeznacza się na :

 11. a) świadczenia statutowe,

 12. b) finansowanie działalności kulturalno-oświatowej,

 13. c) finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej,

 14. d) finansowanie działalności socjalno-bytowej,

 15. e) inną działalność organizacyjną Związku,

§29

 1. Podstawą działalności finansowej Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji Związku.

 1. Wydatkowanie funduszy odbywa się na zasadach określonych w regulaminie działalności finansowej oraz preliminarzu budżetowym.

§30

 

 1. Związek może prowadzić własną działalność wydawniczą dla celów informacyjnych propagandowych.

 1. Zarząd Związku posługuje się pieczątką z napisem:

Związek Zawodowy KADRA

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Kopalnia Węgła Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”

Ruch Knurów

Dworcowa 1,44-190 Knurów NIP 969-12-47-020 Regon 276 418 978

Tekst jednolity niniejszego Statutu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.