32 718 5730 kadra_knurow@wp.pl
Zaloguj Zarejestruj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Dokumenty (2)

Dofinansowanie do koloni

ZASADY DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU ZORGANIZOWANEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Pracownicy oraz emeryci i renciści, których dzieci w wieku od ukończenia 6 lat w danym roku kalendarzowym do ukończenia 18 lat w danym roku kalendarzowym skorzystają ze zorganizowanego bez pośrednictwa jednostki organizacyjnej wypoczynku krajowego i zagranicznego otrzymają dofinansowanie o wartości według poniższych tabel:

wartość dofinansowania do kolonii letnich, obozów, wczasów oraz turnusów rehabilitacyjnych: wg średniego miesięcznego dochodu na członka rodziny w zł:


Kolonie

0 - 1500,00 dofinansowanie 90% max 1200zł

1500,01 - 3000,00 dofinansowanie 80% max 1100zł

powyżej 3000 dofinansowanie 70% max 1000zł 


Zimowiska

0 - 1500,00 dofinansowanie 90% max 900zł

1500,01 - 3000,00 dofinansowanie 80% max 700zł

powyżej 3000 dofinansowanie 70% max 600zł


Zielona szkoła

0 - 1500,00 dofinansowanie 90% max 400zł

1500,01 - 3000,00 dofinansowanie 80% max 300zł

powyżej 3000 dofinansowanie 70% max 200zł


 • Pracownicy, emeryci i renciści, których dzieci w wieku od ukończenia 2 lat w danym roku kalendarzowym do ukończenia 5 lat w danym roku kalendarzowym skorzystają z wypoczynku w postaci turnusów rehabilitacyjnych otrzymają 50% dofinansowania 
 • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:
  • minimum 7 - dniowy pobyt dziecka.
  • złożenie właściwego wniosku o dofinansowanie przed wyjazdem dziecka na wypoczynek. Wzór wniosku o dofinansowanie do kolonii letnich, zimowisk, obozów, turnusów rehabilitacyjnych oraz „zielonych szkół” do pobrania poniżej
  • przedłożony oryginał faktury VAT za pobyt dziecka na: kolonii, zimowisku, wczasach lub obozie, która powinna określać nazwę i adres organizatora, tytuł zapłaty, imię i nazwisko dziecka oraz imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty (pracownika, emeryta, rencisty lub dziecka pełnoletniego), miejsce i czas wypoczynku, kwotę i datę zapłaty. Faktura za wczasy rodzinne powinna zawierać wyszczególnioną kwotę za pobyt dziecka. W przypadku „zielonej szkoły”, obozu oraz turnusów rehabilitacyjnych dopuszcza się przedłożenie rachunku lub dowodu wpłaty. Faktury, rachunki i dowody wpłaty wystawione w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  • W przypadku turnusu rehabilitacyjnego należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności.
  • W przypadku młodzieży pełnoletniej wymagane jest stosowne zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki w systemie dziennym.
 • Dziecko może skorzystać w ciągu roku kalendarzowego z dwóch różnych form dofinansowania tj. zimowiska i kolonii lub zimowiska i wczasów lub turnusów rehabilitacyjnych w okresie letnim i zimowym dodatkowo dzieci mogą korzystać z „zielonej szkoły”. Dofinansowanie do „zielonej szkoły” przyznawane jest tylko raz w trakcie nauki w szkole podstawowej.
 • W przypadku gdy u pracodawcy zatrudnieni są oboje rodzice do świadczeń dotyczących zorganizowanego wypoczynku uprawniony jest tylko jeden z rodziców na podstawie oświadczenia pracownika, emeryta lub rencisty złożonego we wniosku na dofinansowanie.
 • Wypłata dofinansowania do wypoczynku dzieci w przypadku wniosków złożonych do 20 - go danego miesiąca nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc. Wnioski złożone po tym terminie będą zrealizowane w kolejnym miesiącu.Wypłata dofinansowania jest również możliwa firmie organizującej wypoczynek zorganizowany dla dzieci i młodzieży na wniosek złożony przez pracownika, emeryta lub rencistę. W tym przypadku jednostka organizacyjna może wystawić firmie stosowne oświadczenie.

 

Pobierz druk

Wczasy pod gruszą

ZASADY DOFINANSOWANIA WCZASÓW „POD GRUSZĄ"

 • Pracownik otrzymuje dofinansowanie wczasów „pod gruszą", wg. średniego miesięcznego dochodu na członka rodziny w zł:

     0 - 1 500,00 dofinansowanie - 1 000,00zł

     1 500,01 - 3 000,00 dofinansowanie - 800,00

     powyżej 3 000,00 dofinansowanie - 600,00

 • Warunkiem otrzymania dofinansowania do wczasów „pod gruszą” jest złożenie w jednostce socjalnej wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku, którego druk możesz pobrać poniżej
 • Wypłata dofinansowania do wczasów „pod gruszą” w przypadku wniosków złożonych do 20 - go danego miesiąca nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc. Wnioski złożone po tym terminie będą zrealizowane w kolejnym miesiącu.

 • Uprawnionymi do otrzymania dofinansowania do wczasów „pod gruszą” są pracownicy pracodawcy.

 • Warunkiem uzyskania dofinansowania do wczasów „pod gruszą" jest udokumentowanie przez pracownika 14 - sto dniowej kalendarzowej przerwy w pracy wynikającej z urlopu wypoczynkowego, urlopu dodatkowego, urlopu na okoliczność np. ślubu, urodzenia dziecka, zgonu, krwiodawstwa, zamiennej za dni wołne od pracy - „z” lub wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy.

 • Warunkiem otrzymania dofinansowania do wczasów „pod gruszą" przez pracowników przebywających na urlopach rodzicielskich i świadczeniach rehabilitacyjnych jest złożenie wniosku o dofinansowanie.

 • Dofinansowanie do wczasów „pod gruszą” przyznawane jest tylko raz w roku kalendarzowym.

 • Niewykorzystane dofinansowanie w danym roku kalendarzowym nie przechodzi na rok następny.
 • Pobierz druk