32 718 5730 kadra_knurow@wp.pl
Zaloguj Zarejestruj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Dokumenty (9)

Emerytura


 

EMERYTURY GÓRNICZE - ZZ Kadra

 piątek, 17 maj 2019 

Emerytury górnicze to świadczenia emerytalne, do których prawo, po spełnieniu określonych warunków, mają pracownicy, wykonujący pracę górniczą. Co to jest praca górnicza? Okresy pracy górniczej to kluczowe pojęcia przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury.


 

Emerytura górnicza. Komu przysługuje?

 środa, 6 pazdziernik 2019 

Emerytura górnicza przysługuje ściśle określonemu gronu pracowników po zliczeniu okresów pracy górniczej oraz pracy równorzędnej z pracą górniczą. By uzyskać tego typu świadczenie należy wykazać co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) pracy.

ZASADY PRZYZNANIA I WYDANIA PACZEK ZE SŁODYCZAMI DLA PRACOWNIKÓW JSW S.A. KWK "KNURÓW-SZCZYGŁOWICE"

 

Paczki ze słodyczami zwane dalej paczkami, otrzymują pozostające na utrzymaniu i wychowaniu pracowników będących w stanie załogi na dzień 31.10.2018 r.:

 • dzieci własne,
 • dzieci współmałżonków z innego związku,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodzin zastępczych,
 • dzieci po tragicznie zmarłych górnikach urodzone od 01.01.2002 r. do 31.10.2018 r.2.

Wartość jednostkowa (brutto) paczki jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej i wynosi w zależności od średniego miesięcznego dochodu , obliczonego zgodnie z § 7 ust.2. i  5. „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA” na członka rodziny:

 • do 10 000,00 zł - 120,00 zł,
 • powyżej 10 000,00 zł - 110,00 zł.

Dziecko uprawnione ma prawo do 1 paczki.

Współmałżonkowie zatrudnieni w JSW S.A. pobierają paczkę dla dziecka tylko z tytułu zatrudnienia jednego z nich.

Przyznanie paczki następuje na pisemny wniosek pracownika uprawnionego.

Wzór wniosku stanowi stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego polecenia do pobrania poniżej

Podstawę wydania paczki stanowi bon na paczkę. Wnioski i bony wydają:

 • inspektorki oddziałowe (pianistki),
 • osoby prowadzące dowody zarobkowe,
 • pracownikom, którzy z rożnych względów nie złożyli wniosków i nie pobrali bonów w terminie ich wydawania, wnioski i bony wydaje Sekcja Socjalna, właściwa dla ruchu.
 1. Za bony niepobrane lub niezrealizowane w terminie jak wyżej, ekwiwalent pieniężny nie przysługuje. Zagubione lub zniszczone bony nie podlegają wymianie.
 2. Za wydanie, rozliczenie wniosków i bonów odpowiedzialne są:
 • dla pracowników - inspektorki oddziałowe (pianistki) i osoby prowadzące dowody zarobkowe;
 • dla pozostałych pracowników uprawnionych - Sekcja Socjalna, odpowiednio

 

Termin i miejsce wydawania paczek podany zostanie odrębnym komunikatami.

 

 

Pobierz druk

Karty obiegowe

Katra obiegowa

1

Wystawienia „karty obiegowej” wymagają następujące czynności w zakresie stosunku pracy:

 1. przyjęcie do pracy „Karta obiegowa przyjęcia”, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. przeniesie nie na inny oddział „Karta obiegowa przeniesienia”, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 3. udzielenie zwolnienia od pracy na podstawie przepisów kodeksu pracy, przepisów szczególnych oraz §27 Regulaminu Pracy JSW S.A. "Karta obiegowa zwolnienia od pracy”, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 4. udzielenie urlop u dodatkowego „Karta obiegowa zwolnienia od pracy”,
 5. na czas wykonania profilaktycznych badań lekarskich, „Karta obiegowa zwolnienia od pracy”,
 6. rozwiązanie umowy o pracę „Karta obiegowa rozwiązania umowy o pracę”, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Wystawienie karty obiegowej powinno nastąpić przed zaistnieniem zdarzenia będącego podstawą do dokonania zmian danych w dokumentacji kadrowo-płacowej.

2

Kartę obiegową wystawia:

 • w zakresie przyjęcia do pracy i rozwiązania umowy o pracę pracownik działu zatrudnienia i spraw socjalnych,
 • w zakresie przeniesienia pracownika na inny oddział kierownik oddziału, działu zatrudniającego pracownika lub jego zastępca,
 • w pozostałym zakresie kierownik oddziału, działu pracownika lub osoba dozoru prowadząca zmianę.

3

„Karta obiegowa" wymaga podpisu:

 • w zakresie przyjęcia do pracy i rozwiązania umowy o pracę - pracownika działu PZS oraz kierownika PZS,
 • w zakresie przeniesienia na inny oddział - kierownika oddziału i działu przenoszącego i przyjmującego pracownika, kierownika działu polityki płac i norm pracy, a w przypadku przenoszenia pracownika między działami dodatkowo zgody Dyrektora właściwego pionu lub Dyrektora Kopalni,
 • w zakresie udzielenia zwolnień określonych w §1 ppkt. 3-5 - kierownika oddziału lub działu bądź osoby dozoru odpowiedzialnej za zmianę.

Do „Karty obiegowej zwolnienia od pracy” należy podłączyć dokument (zaświadczenie) uzasadniający udzielenie zwolnienia. Pracownik mający zamiar skorzystania z dnia wolnego winien niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o konieczności skorzystania z takiego dnia, zgłosić swój zamiar kierownikowi oddziału, działu lub osobie dozoru odpowiedzialnej za zmianę, nie później jednak niż przed rozpoczęciem zmiany w dniu, w którym ma zostać udzielone zwolnienie.

Karta obiegowa przyjęcia

Karta obiegowa przeniesienia

Karta obiegowa rozwiązania umowy o pracę

Karta obiegowa zwolnienia od pracy

Dofinansowanie do imprez

DOFINANSOWANIE DO IMPREZ

 • Dofinansowanie do imprez sportowo - rekreacyjnych i kulturalno - oświatowych przysługuje pracownikom, emerytom, rencistom i członkom ich rodzin.
 • Dofinansowane mogą być imprezy zorganizowane przez inicjatora w postaci festynów, spartakiad sportowych, biletów wstępów do obiektów sportowo - rekreacyjnych, kulturalno - oświatowych oraz wynajem tych obiektów.
 • Wartość dofinansowania do ww. imprez ustalana jest każdorazowo przez komisję socjalną danej jednostki organizacyjnej, w ramach preliminarza wydatków.
 • Pracownik chcący skorzystać z dofinansowania wypełnia wniosek o dofinansowanie działalności sportowo - rekreacyjnej/kulturafno - oświatowej, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.

 

Pobierz druk

Dofinansowanie do wycieczek

ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYCIECZEK

 •  Osobami uprawnionymi są pracownicy, emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin. Pracownikom, emerytom i rencistom przysługuje dofinansowanie dla dzieci w wieku od ukończenia 2 lat w danym roku kalendarzowym do ukończenia 18 lat w danym roku kalendarzowym.
 •  Osobom uprawnionym przysługuje dofinansowanie do wycieczek krajowych i zagranicznych jedno i wielodniowych w ilości 14 dni w roku kalendarzowym dla pracowników i ich rodzin oraz 8 dni w roku kalendarzowym dla emerytów i rencistów i ich rodzin.
 • Jednorazowo osoba uprawniona może otrzymać dofinansowanie maksymalnie do 5 dni.
 • Pracownicy, którzy w ciągu roku kalendarzowego przechodzą na emeryturę lub rentę mogą skorzystać z dofinansowania jako emeryci lub renciści tylko w przypadku, gdy będąc pracownikami wykorzystali dofinansowanie w liczbie mniejszej niż do 8 dni w roku kalendarzowym. W takim przypadku dofinansowanie przysługuje tylko do różnicy ilości dni wykorzystanych jako pracownik do przysługujących 8 dni dla emeryta lub rencisty.
 • Wysokość dofinansowania ustala się wg średniego miesięcznego dochodu na członka rodziny w zł: 

0 - 1 500,00 dofinansowanie do 130,00/os/dzień

1 500,01 - 3 000,00 dofinansowanie do 120,00/os/dzień

powyżej 3 000,00 dofinansowanie do 110,00/os/dzień 


 Dofinansowanie przysługuje uczestnikowi wycieczki po zorganizowaniu wycieczki. Na czas wycieczki pracownik nie może świadczyć pracy i przebywać na zwolnieniu lekarskim. W przypadku wycieczki jednodniowej, gdy wyjazd jest w godzinach porannych, pracownik może podjąć pracę po powrocie począwszy od godziny 18:00.

W przypadku wycieczki wielodniowej, gdy wyjazd jest w godzinach popołudniowych pracownik może pracować na zmianę „A” a w dniu powrotu może podjęć pracę na zmianie „C" lub „D".

 • Wskazana przez inicjatora wycieczki osoba odpowiedzialna za organizację i rozliczenia wycieczki jest zobligowana do wykonania następujących czynności:

a) zorganizowania wycieczki,

b) zebrania wpłat od uczestników pomniejszych o wartość dofinansowania,

c) przygotowanie listy osób uprawnionych do dofinansowania, którą następnie przedkłada do zatwierdzenia kierującemu jednostką organizacyjną, której wzór stanowi załącznik nr 6.

 • Rozliczenie wycieczki następuje do 7 dni po jej zakończeniu w oparciu o faktury za poszczególne usługi.
 • Istnieje możliwość pobrania zaliczki przez osobę wskazaną przez inicjatora na poczet organizowanej wycieczki w wysokości 20 000,00 zł

 

Pobierz druk

2019-12-16 11:30:17 dokumenty